Result - Marshfield v Corsham Brave - 20 Apr 2023

Corsham Brave won by forfeit